ورود به سایت
ثبت مشاور

شقایقهای دریایی و خصوصیات آنها

در تاریخ : 17.08.96
توسط : modiriat
نظرات : 0
بازدیدها : 5598

رشد و نمو : شقایقهای دریایی از دیگر آبزیان هستند که با رعایت برخی اصول ، میتوانآنها را در آکواریوم پرورش و تکثیر کرد و به همین علت در فضاهای کوچک یا بزرگ محیط زندگی یا کار ، قادر به حفاظت از آنها خواهید بود. از شقایقهای دریایی ، برای امور درمانی و دارویی و ... استفاده میشود و پرورش این موجود میتواند برای علاقمندان به آن ، درآمد زایی نیز داشته باشد.

 

شقایق دریایی عکس

 

شقایق ها جزو بیمهرگان آب های شور کم عمق هستند. آنها به آبی تمیز، عاری از هرگونه مواد آلودهکننده و اکسیژن باال نیاز دارند. به طورکلی شقایقها نسبت به پولیپها ) جوانه های کوچك ( بسیار آسیبپذیرترند. این موجودات برای رشد و تغذیه به جریان غیرمستقیم آب نیاز دارند . این جریان جهت غذا رساندن و دور کردن فضوالت اطراف آنها ضروری میباشد. آنها با جذب اکسیژن آب اطراف خود، تنفس میکنند. چنانچه شقایقها از محیط فعلی زندگیشان ناراضی باشند، جهت یافتن مکانی بهتر، جابهجا میشوند. جابهجایی مداوم شقایقها در آکواریوم نشان دهنده شرایط نامناسب محل زندگی آنها میباشد. در صورت مناسب بودن شرایط زندگی، در یك جا ساکن بوده و به مدت طوالنی )سالها( در آنجا باقی میمانند. معرفي : شقایق دریایی نام گروهی از جانوران آبزی شکارچی است. شقایق دریایی از رده گلسانزیان )Anthozoa ،)زیررده ششمرجانیان )Hexacorallia )و راسته شقایقهای دریایی )Actiniaria ) است. آنها از وابستگان نزدیك مرجان دریایی، عروس دریایی و هیدر هستند. شقایق دریایی به شکل کیسهای کوچك است که به وسیله پایی به نام صفحه پایهای به کف دریا چسبیده است و بدنی لولهای شکل دارد که به صفحه دهانی ختم میشود. دهان شقایق دریایی در میان صفحه دهانی قرار دارد. شقایق ها از موجودات ریز میکروسکوپی نظیر پالنکتون ها و فیتوپالنکتونها تغذیه می کنند ، همچنین ماهی ها و موجودات آبزی ریز دیگر نیز جزء زنجیره غذایی آنها به شمار می آید. اندازه شقایق های دریایی از 6 میلی متر تا 09 سانتی متر متفاوت است. برخی از آنها می توانند تا 399 سال زندگی نمایند. مرجان ها از نظر جانور شناسی جزء نزدیکان شقایق های دریایی هستند، با این تفاوت که این جانوران با ترشح کلسیم برای خود نوعی اسکلت خارجی به نام صدف درست کرده که قسمت زنده بدن آنها را حفاظت می نماید. وضع طبيعي شقايق دريايي : شقایق دریایی به سطحی محکم، چسبیده و زندگی می کند. جانور وقتی که سالم و از آب پوشیده است بدن و شاخك هایش خیلی کشیده و طویل می شوند. هر گاه تحریك شوند به داخل خمیدگی پیدا کرده و بدن آنها به شدت منقبض می شود. یك جریان دائمی آب از سیفوگلیف به طرف پایین حرکت می کند و برای تنفس و متورم نگه داشتن بدن در داخل انترون به چرخش در می آید و یك جریان بطرف خارج نیز به سمت مری باال می آید. ويژگي هاي شقايق دريايي : شقایق های دریایی نماتوسیست دارند ولی هیچ یك از آنها نمی توانند مزاحمت زیادی برای انسان به وجود آورند. معموال ٌ این جانوران به تخته سنگ ها یا سطوح صاف مشابه به آنها می چسبند. برای اینکه این جانوران بتوانند خود را به محلی بچسبانند، حتما ٌ برای استفاده از لنگرهای خود نیاز به سطحی صاف دارند.

گاهی نیز می توان برخی از شقایق های دریایی را به صورت آویزان روی گیاهان مختلف دریایی مشاهده نمود. عده ای از آنها نیز در داخل گل های بستر زندگی می کنند. ولی بعضی از آنها می توانند به سهولت حرکت کنند و تعدادی از انواع بسیار کوچك ، قادر هستند با تکان دادن شاخکهای خود شنا کنند و بعضی از انواع باریك هم، کف دریا را سوراخ می کنند و فقط شاخکها را رها می سازند و در نتیجه صفحه دهانی شان به باال باز می شود. طبقهبندي علمي فرمانرو: جانورانAnimalia - شاخه: مرجانیان Coral - رده: گلسانزیان)آنتوزوآ( Anthozoa زیررده: ششمرجانیانHexacorallia - راسته: شقایقهای دریاییActiniaria- Ptychodacteae - Protantheae - Nyantheae – Endocoelantheae :زیرراستهها گوناگونی:46 خانواده چرخه زندگي شقايق ها : معرفي بعضي از انواع شقايق ها : مریدیوم )Meridium -بابل رز سبز Anemone Bubble Rose Green - میله ای Ritteri Anemone - بابل quadricolor Entacmaea –میله ای Delicate – نوك حبابی Bulbtentacle- -Heteractis crispa صبا – Stichodactyla haddoni موکتی در ذیل یك نمونه از شقایق های معرفی شده به طور مختصر تشریح می گردد .

شقايق دريايي مريديوم )Meridium : ) مریدیوم )Meridium )یك گونه معروف از شقایق دریایی است که بدن استوانه ای شکل کوتاهی دارد. در اطراف و روی صفحه دهانی که در باال و به صورت مسطح است، تعداد زیادی شاخك های کوتاه و تو خالی قرار گرفته اند. این جانور برای چسبیدن به اجسام سخت دریا ، از پایه یا صفحه پایی استفاده می کنند. این موجود دارای مری لوله ای شکل پهنی است که به دهان و حفره داخلی )انترون( متصل می شود و در امتداد یك یا دو طرف مری شیار صاف و مژکداری به نام "سیفونوگلیف" مشاهده می گردد که از میان آن، آب به داخل انترون وارد می شود . بدن از داخل به وسیله 6 جفت سپتا Septa( دیواره عمودی کامل( به قسمتهای شعاعی تقسیم می شود که از دیواره بدن به مری امتداد دارند. در میان این دیواره ها، دیواره های ناقص وجود دارد که به مری نمی رسند. به واسطه وجود سپتاها، کنار حفره گوارشی، به بخش های حفره مانند تقسیم می شود و شاخکها در دنباله حجره ها قرار دارند. در زیر صفحه دهانی منافذی یافت می شوند که می توانند آب را از میان قسمتهای داخلی عبور دهند. بر روی حاشیه داخلی و آزاد هر دیواره یك رشته ضخیم و چین خورده وجود دارد که تا پایین امتداد پیدا می کند بر روی آنها نماتوسیت ها و سلولهای غده ای وجود دارند. سایر نماتوسیت ها در شاخك ها یافت می شوند. رشته های معدی می توانند از سوراخ های دیواره بدن یا دهان بیرون آمده و در گرفتار ساختن طعمه، کمك کنند. غدد تناسلی در امتداد دیواره ها ، تشکیل می شوند. سطح خارجی بدن جانور از اپیدرم خشنی به طور کامل پوشیده شده و صفحه قاعده ای و شاخك ها، عالوه بر پوشش مزبور دارای مژك هستند و مری انترون از گاسترودرم مفروش شده اند. اپیدرم در جدارها دارای یك شبکه عصبی و اعصاب است ولی اندامهای حسی موضعی وجود ندارند.

شرايط نور مورد نياز شقايقها : از آن جایی که شقایق ها جزو بی مهرگان آب های نواحی کم عمق هستند و نیاز به موجودات فتوسنتز کننده دارند، برای ادامه زندگی به مکانهای با نور مناسب محتاج می باشند . برخی گونه ها مانند ) .E haddoni. S , quadricolor )برای ادامه زندگی به نور فلورسنت بسیار باال و بسیاری از آنها به نور متال هالید نیاز دارند. وضعيت يك شقايق سالم : از لحاظ وضعیت ظاهری میتوان گفت که یك شقایق سالم باید پر و منسجم، ثابت و شکفته باشد. شقایق سالم نباید حالت چروکیده، پژمرده، نرم داشته و در پشت صخرهها پنهان شود. برخی از شقایقها به صورت بالقوه خیلی سریع رشد میکنند. شقایق اگر در شرایط سالمی باشد، رشد خوبی دارند. اندازه متوسط و بزرگ آن ها مدت زمان طوالنیتری زندگی میکنند و شرایط ایدهآلتری نسبت به کوچکترها دارند. رنگ : رنگ بندی گونههای شقایق متفاوت میباشد. شقایق های با رنگ روشن و درخشان بسیار بهتر و سالم تر از شقایق های رنگ و رو رفته می باشند. تغییر رنگ )چه کمرنگ و چه پررنگ( مرگ شقایق را به دنبال خواهد داشت. در این صورت مراقبت های ویژهای الزم است تا رنگ آن به حالت اول برگردد. گاهی اوقات با اختصاص دادن نور مالیمتر میتوان رنگ شقایق را پررنگ نمود. در این صورت کل بدن، شاخك و پایه های یك شقایق پررنگ، رنگ روشنی پیدا می کند. دهان : دهان شقایق باید کامأل بسته باشد. در غیر این صورت نشانه وجود استرس، بیماری و یا هر دوی اینها میباشد. نباید هیچ چیزی از دهانش به بیرون تراوش کند. دهان نباید به گونهای به نظر برسد که انگار وارونه است. پا : پا )پایه( شقایق سالم نباید آسیب ببیند. شقایق به صخره، وسایل داخل آکواریوم و یا به قسمتی از آکواریوم می چسبد. زخمهای پا ممکن است منجر به مرگ شقایق شود، بخصوص اگر نتواند خود را به خوبی با شرایط آکواریوم وفق دهد. اگر شقایق به صخرهای زنده چسبیده باشد، نباید سعی کرد که آن را از صخره جدا ساخت زیرا امکان آسیب دیدن پای شقایق وجود دارد. تغذيه : غذا به شاخك شقایق میچسبد. این چسبندگی دال بر سالمتی شقایق می باشد. شقایق به سرعت غذا را گرفته و می بلعد. توليد مثل در شقايق دريايي : جنس های نر و ماده از هم مجزا هستند. تخمك ها و اسپرم ها از غدد تناسلی بیرون می آیند و از دهان به آب می ریزند و عمل لقاح در آب صورت می گیرد. تخم به صورت یك گاستروالی دراز مژك دار رشد می کند. به زودی جدارها در لوله گوارش ظاهر می شود و بالستوپور به دهان تبدیل می شود و مژکهای طویل محکم در انتهای مقابل دهانی می رویند. این الرو به اطراف شنا می کند و از جانوران میکروسکوپی تغذیه می کند و سپس به کف آب می رود و در آنجا بوسیله انتهای مقابل دهانی خود ثابت می گردد. آنگاه با رشد و نمو شاخکها، جدارها و ... الرو به شقایق دریایی کوچکی تبدیل می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان شيلات ایران

بازگشت
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد امنیتی : *